مقصد

سفر یکی از موارد متوسطی را ایجاد می کند. شما می بینید که چه جای ریز و درشتی را در جهان اشغال می کنید.
اروپا
اروپا
استرالیا
استرالیا
آفریقا
آفریقا
آسیا
آسیا